Сайт Херсонської міської ради
Положення про управління охорони здоров’я Херсонської міської ради

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукуватиЕлектронна адреса

ПОГОДЖУЮ

Заступник міського голови

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.12.2010 № 24

______________С.М.Черевко


1. Загальні положення

1.1.Управління охорони здоров’я  Херсонської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом міської ради.

1.2.Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

1.3.У діяльності управління керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови і цим Положенням.

1.4.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.


2. Основні напрямки діяльності управління

Основними напрямками діяльності управління є:

2.1.Управління лікувально-профілактичними закладами,  які належать територіальній громаді м. Херсона, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2.2.Організація діяльності органів та закладів охорони здоров’я для      забезпечення здоров’я, високого рівня працездатності, продовження активного життя громадян.

2.3.Сприяння , відповідно до чинного законодавства, розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

2.4.Організація забезпечення , відповідно до чинного законодавства,пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах бюджетного фінансування.

2.5. Запобігання і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

3. Завдання діяльності управління

Основними завданнями діяльності управління є:

3.1.Організація консультативно-методичної роботи лікувально-профілактичних закладів із залученням міських  спеціалістів.

3.2.Взаємодія з іншими виконавчими органами міської ради .

3.3.Управління є головним розпорядником бюджетних коштів у сфері хорони здоров’я міста.

Згідно з покладеними на нього завданнями,управління:

- готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету і подає їх на розгляд міській раді;

-у межах компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвитку міста;

- готує пропозиції, спрямовані на здійснення реформи в галузі охорони здоров'я,  і  подає  їх  на   розгляд міській раді;

- вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку ;

- отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про міський бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомості про обсяги асигнувань;

- затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачено законодавством;

- складає зведення кошторисів закладів, які підпорядковані управлінню, та подає його в установлені строки до фінансового управління  міської ради ;

- аналізує та здійснює контроль за правильністю використання підпорядкованими закладами  виділених їм бюджетних асигнувань;

- розглядає звіти про виконання кошторисів видатків підпорядкованих закладів, що фінансуються з міського бюджету, складає зведення про виконання кошторисів та подає його до фінансового управління міської ради;

- відповідно до затверджених у бюджеті призначень , здійснює фінансування лікувально-профілактичних закладів - розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

3.4. Згідно з делегованими повноваженнями, проведення тендерних процедур.

3.5.Проведення роботи з кадровим резервом підпорядкованих лікувально - профілактичних закладів міста, контроль за  виконанням ними особистих планів.

3.6.Внесення пропозицій міському голові через відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування щодо проведення  стажування кадрів управління на посади посадових осіб місцевого самоврядування, підготовка відповідних документів для організації стажування, здійснення контролю за  його проведенням.

3.7.Внесення пропозицій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організація систематичного навчання працівників управління.

3.8.Розробка посадових інструкцій працівників управління та затвердження їх згідно з чинним законодавством.

3.9.Внесення пропозицій щодо заохочення працівників підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів міста.

3.10.Надання клопотання міському голові через відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування щодо продовження  терміну перебування працівників управління на службі в органах місцевого самоврядування .

3.11.Ведення обліку робочого часу працівників управління.

3.12.Погодження термінів щорічних планових та позапланових відпусток головних лікарів лікувально-профілактичних закладів, що підпорядковуються управлінню.

3.13.Видання розпорядчих документів щодо реорганізації існуючих та створення нових структурних підрозділів у підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах відповідно до чинного законодавства.

4.Обов’язки управління

Основними обов’язками управління є:

4.1.Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази лікувально профілактичних закладів, які підпорядковуються управлінню.

4.2.Організація та подальше вдосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню міста, підвищення рівня культури та якості всіх видів медичної допомоги.

4.3.Організація та контроль за проведенням профілактичних заходів, диспансеризація населення.

4.4.Організація охорони материнства та дитинства, забезпечення впровадження оздоровчих заходів серед дітей та підлітків, контроль за організацією медичної допомоги дітям та підліткам.

4.5.Проведення заходів з організації санітарно-просвітницької роботи серед населення міста.

4.6.Контроль за підвищенням кваліфікації медичних працівників, проходженням ними атестації в установлені строки.

5.Права управління

Основними правами управління є:

5.1 .Внесення пропозицій в установленому  законодавством порядку щодо створення, реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров'я .

5.2.Внесення питань щодо охорони здоров’я для розгляду постійними комісіями міської ради, її виконавчим комітетом, колегією управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та медичною радою.

5.3.Скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до компетенції управління.

5.4.Здійснення контролю в лікувально-профілактичних закладах за подальшим вдосконаленням лікувально-профілактичної та санітарно- епідеміологічної допомоги населенню міста, спрямованої на зменшення захворюваності та смертності.

5.5.Підвищення працездатності, забезпечення гармонійного розвитку фізичних та духовних сил, високого рівня здоров’я населення.

5.6.Обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування підпорядкованих управлінню лікувально-профілактичних закладів, за умови фактів незаконного витрачання ними бюджетних коштів, а також неподання звітів про витрачання раніше виділених коштів, кошторисів на поточний рік та іншої встановленої звітності та інформації, з повідомленням про це їх керівників .

5.7.Здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень до розпорядників бюджетних коштів і їх витрачанням.

6. Фінансування, структура та статус управління

6.1.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, його структура і штати затверджуються в установленому порядку.

6.2.Управління очолює начальник. Начальник управління, заступники начальника та інші посадові особи місцевого самоврядування управління призначаються на посади та звільняються з посад міським головою , відповідно до чинного законодавства .

6.3.У структурі управління функціонує планово - економічний відділ.

6.4. Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів міста призначаються на посади та звільняються з посад міським головою, за контрактом та погодженням начальника управління.

6.5.Заступники головного лікаря, завідуючі відділеннями лікувально-профілактичних закладів міста призначаються на посади та звільняються з посад головним лікарем установи після погодження з начальником управління.

6.6.Начальник управління видає у межах компетенції накази з основної діяльності галузі,  організує і контролює їх виконання.

6.7.Для вирішення питань, що належать до компетенції управління, утворюється медична рада у складі начальника управління (голови медичної ради), його заступників, головних лікарів лікувально-профілактичних закладів міста. Членом медичної ради управління , за посадою, є також головний державний санітарний лікар міста. До складу медичної ради можуть входити керівники інших виконавчих органів міської ради та працівники закладів охорони здоров'я .Склад медичної ради затверджується заступником міського голови , за подання начальника управління. Рішення медичної ради є обов’язками для виконання підпорядкованими лікувально-профілактичними закладами міста.

7.Відповідальність

7.1.Начальник управління несе персональну відповідальність за роботу управління відповідно до функціональних обов’язків.

7.2.Кожен працівник управління несе персональну відповідальність за чітке і своєчасне виконання функціональних обов’язків.Начальник управління
охорони здоров’я М.І.Гайдученко

Начальник юридичного відділу А.І.Мороз

Завідувач сектора загального відділу Л.В.Шаповал